تبلیغات
تاریخ بی قضاوت
تاریخ بی قضاوت
تاریخ, تکرار, تحلیل ,تجربه
سه شنبه 11 بهمن 1390

قضاوت...

سه شنبه 11 بهمن 1390

نوع مطلب :تاریخ نامه، 
نویسنده :رهرو رهنورد

هو الخبیر

لازم میدانم یادآوری کنم در مورد تاریخ و بیان آن باید با مستندات تاریخی سخن به میان آورد؛ چراکه اگر اینطور نباشد هیچ اعتمادی نسبت به صحت و درستی مطالب گفته شده نخواهی داشت!

 همچنین مقصود من از نوشتن این یادداشتها نوشتن تاریخ نیست بلکه در گردآوری اسناد و طبقه بندی آن کوشیده ام تا خود بدانم آنچه رخ داد چرا رخ داد؟!! 

کوشیده ام تا پاسخ این چرا از لابلای حوادث داده شود،آنگاه آن پاسخ را –که امیدوارم دریافته باشم- در معرض قضاوت خوانندکان بگذارم.  


 


ادامه دارد...

سه شنبه 11 بهمن 1390

دقایقی تامل

سه شنبه 11 بهمن 1390

نوع مطلب :دقایقی تامل، 
نویسنده :رهرو رهنورد

هوالمتدّبر

تدبر، زیر و رو کردن مسئله یا حادثه و صحنه ایست که پیش آمده، و ارزیابی کردن آیه هایی است که جلوه گری دارند و حتی پیش پا افتاده اند.

انسان میتواند حالات خودش را بررسی کند. ساعاتی که دارد تقسیم کند به شب و روز ، در تنهایی و اجتماع؛ در شب چه مسائلی به ذهنش خطور میکند، هنگامیکه تنهاست یا هنگامیکه در میان مردم است، هنگامیکه با ثروتمند یا فقیر یا زن یا مرد، با خوش قیافه یا متوسط یا زشت، و در روز هنگامیکه بر سرکار است، یا در خانه، زمانی با دوستی روبه رو میشود و یا با دشمنی برخورد میکند.

این بررسی ها هنگامیکه ادامه پیدا کرد –یک ماه ، یک سال، بیشتر یا کمتر و یا حتی یک عمر- مصالحی را به وجود می آورد که می توان با آن مصالح به یک ساختمان فکری رسید.

 


 


ادامه دارد...

سه شنبه 11 بهمن 1390

الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ... (زمر18 )

سه شنبه 11 بهمن 1390

نوع مطلب :تاریخ نامه، 
نویسنده :رهرو رهنورد

هو العلیم

حادثه ای که درباره آن به جستجو برخاسته ام به تازگی رخ نداده است.اکثر آشنایان چه با تاریخ اسلام   - مسلمان یا غیر مسلمان- از چگونگی آن آگاهند. درطول هزاروسیصد وچند سال میلیونها تن برای زنده نگه داشتن خاطره آن هم گرد هم آمده اشک ریخته اند،هزارها انسان در راه پاسداری خاطره آن کشته شده اند و کشته اند. من نه چون شیعیان دلباخته صافی اعتقاد میخواهم بگویم  او خود را بکشتن داد تا نزد پروردگار میانجی گناهکاران شیعه شود؛ تا با چنین قضاوت مقام او را با مقام مسیح-در دیده ترسایان- همانند کنم، و نه چون بعضی شرقیان شیفته تاریخ نویسان اروپای قرن نوزدهم او را ناراضی، ماجراجو و عصیانگر رژیم ملی عربی میدانم و نه چون بعضی ناخرسندان بازار روز، برای توجیه افکار و عقاید خویش، کردار او را دلیل مدعای خود می آورم تا از روی آزادی خواهی مخالف حکومت دیکتاتوری و خواهان رژیم سوسیالیستی بسازم. هریک از اینها میتوانند،این حادثه را آنچنان که خود می خواهند-نه آنچنان که بوده است-توجیه کنند، اما با چنین روش در تحلیل تاریخ،آنچه کمتر نشان داده خواهد شد حقیقت خارجی است.                                      

یقین دارم آنچه بدست آورده ام عبرت و تجربه ای برای حال و آینده خواهد بود. اگرچه قهرمان حادثه کشته شده است؛آنچه او برای آن جنگید و آنان که برای رسیدن بدان اهداف بدو وعده یاری دادند و به وعده خود وفا کردند یا نکردند در طول تاریخ فراوان بوده و هستند و خواهد بود.


 


ادامه دارد...